Projektet

Projekt / 01

PLGP - Instalimi, Trajnimi dhe Prokurimi i Shërbimit për Gjashtë (6) Bashki të aplikacionit GIS

Projekti siguron Aplikim të Bazuar në Web për GIS për Administrimin e Regjistrave të Territorit dhe instalimin e tij në gjashtë (6) bashki Shqiptare


Projekt / 02

STAR2 - Konsolidimi i Reformës Territoriale. Vlerësimi i ofrimit të shërbimeve lokale dhe ri-organizimi pilot i shërbimeve të zgjedhura

Projekti siguron mbështetje teknike intensive për Bashkitë në vlerësimin, riorganizimin, përgatitjen e planeve të veprimit, ndërtimin e standardeve dhe monitorimin për përmirësimet e ofrimit të shërbimeve.


Projekt / 03

STAR2 - Konsolidimi i Reformës Territoriale. Vendosja e sistemeve të ofrimit të shërbimeve me një ndalesë për NJQV-të shqiptare

Përpjekja mbarëkombëtare për të futur OSSH në ofrimin e shërbimeve publike në Shqipëri drejtohet nga përparësia strategjike e ofrimit të "shërbimeve me cilësi të lartë për qytetarët dhe bizneset në një mënyrë transparente, efektive dhe efikase përmes përdorimit të teknologjive moderne dhe shërbimeve inovative"; Përqendrimi i shërbimeve të zyrave të përparme - sipas modelit OSS - i shërben këtij objektivi duke promovuar një qasje gjithëpërfshirëse dhe pro-aktive ndaj nevojave të qytetarëve, duke thjeshtuar mbledhjen e informacionit dhe duke promovuar transparencën dhe paanshmërinë përmes shkëputjes nga zyrat e pasme.

Projekt / 04

Building the capacities of social protection workforce on using the MIS for Social Care Services in Albania

Qëllimi i këtij projekti është të suportojë Ministrinë e Shëndetësise dhe Mbrojtjes Sociale në shtrirjen e shërbimeve të SHKSH në 61 bashki dhe në institucionet perkatëse të Mbrojtjes Sociale. Identifikon dhe përgatit rrugën e duhur për implemetimin e Shërbimeve të Mbrojtjes Sociale.


Projekt / 05

Azhornimi I Platformes NETCOOL për AlbControll sh.a. Shqipëri

Qëllimi është implementimi i platformës së re softuerike të programit NETCOOL për Agjencinë Shqiptare të Kontrollit të Trafikut Ajror - AlbControll sh.a


Projekt / 06

Rregjistri Elektronik i Shërbimit të Kujdesit Shëndetsor

Rregjistri Elektorinik Kombëtar i të Dhënave Shëndetsore.


Have a Look At

Galeria jonë

Na kontaktoni

Tel: 0672083570

Email:info@smartict.al

Rrjetet sociale

Facebook

YouTube

Twitter