Projekt / 06

Rregjistri Elektronik i Shërbimit të Kujdesit Shëndetsor

Përshkrimi i detajuar i projektit
 Rregjistri Elektorinik Kombëtar i të Dhënave Shëndetsore. Ky Projekt ështe një investim prej 10 miljon euro i qeverisë shqiptare dhe asaj austriake, si pjesë e një marrëveshje të kredisë së butë midis dy vendeve. Projekti përfshin implementimin e Rregjistrit Elektronik i të Dhënave Shëndetsore, me përqendrim i të dhënave në NAIS dhe të shpërndara në 80 qendra shëndetsore, përfshire 11 Spitale Rajonale , 25 Qëndra Shëndetsore dhe 43 Poliklinika, gjithashtu Spitalet Tercial në Tiranë duke përfshirë dhe materialet e nevojshme për kujdesin shëndetsore. Implementimi i plotë I EHR , mbulon shumë shërbime mjekësore dhe administrative sic janë ; Zyra e Pritjes, Vizita ambulatore, Pranimi, Mjek Spitali, Urgjencat, Imazheria, Ekzaminimet, Laboratori, Farmacia etj. që aktualisht është në përdorim në të gjithë vendin.
Lloji dhe ku konsistojnë shërbimet e ofruara
Shërbimet e ofruara mbulojnë dhe nuk kufizohen :
-Sistemimin dhe vlerësimin e punës
- Përgatitjen e raporteve dhe performancës
-Propozimi i Ndryshimeve dhe ristrukturimi i procedurës
-Trajnimi I stafit të projektit
Përgatitja planit të monitorimit dhe zbatimit