Projekt / 04

Trajnimi i punonjëseve social në përdorimin e sistemit SHKSH

Përshkrimi i detajuar i projektit
 Qëllimi i këtij projekti është të suportojë Ministrinë e Shëndetësise dhe Mbrojtjes Sociale në shtrirjen e shërbimeve të SHKSH në 61 bashki dhe në institucionet perkatëse të Mbrojtjes Sociale. Identifikon dhe përgatit rrugën e duhur për implemetimin e Shërbimeve të Mbrojtjes Sociale.
Lloji dhe ku konsistojnë shërbimet e ofruara
Shërbimet e ofruara mbulojnë dhe nuk kufizohen :
Vlerësimi i Infrastrukturës së bashkisë
Përcaktimi i metodës së trajnimit, faza e parë me 18 njësi të qeversijes vendore dhe 42 në fazën e dytë ; Vecanërisht në zbatimin e teknologjive të reja mbi komunikimin dhe sigurinë e të dhenave duke integruar sisteme dhe aplikacione të tjera në fushën e IT.
Sigurimi i cilësisë dhe pajtueshmërisë me standardet, rregullat dhe rekomandimet ndërkombëtare (gjithashtu në aspektin e mbrojtjes së të dhënave personale dhe sigurisë së të dhënave),
- Menaxhimi I Projektit
Përgatitja e procedurave për kontrollin e cilësisë së të dhënave