Projekt / 03

STAR2 - Konsolidimi i Reformës Territoriale. Vendosja e sistemeve të ofrimit të shërbimeve me një ndalesë për NJQV-të shqiptare

Përshkrimi i hollësishëm i projektit
Përpjekja mbarëkombëtare për të futur OSSH në ofrimin e shërbimeve publike në Shqipëri drejtohet nga përparësia strategjike e ofrimit të "shërbimeve me cilësi të lartë për qytetarët dhe bizneset në një mënyrë transparente, efektive dhe efikase përmes përdorimit të teknologjive moderne dhe shërbimeve inovative"; Përqendrimi i shërbimeve të zyrave të përparme - sipas modelit OSS - i shërben këtij objektivi duke promovuar një qasje gjithëpërfshirëse dhe pro-aktive ndaj nevojave të qytetarëve, duke thjeshtuar mbledhjen e informacionit dhe duke promovuar transparencën dhe paanshmërinë përmes shkëputjes nga zyrat e pasme;
• Sistemi informativ me një ndalesë - OSSIS - bën të mundur që qytetarët të kenë afrim në shërbime në një mënyrë më të shpejtë dhe më të mirë;
• Qytetarët nuk kanë më nevojë të shkojnë në zyra të ndryshme për një proçes të vetëm, por përkundrazi të hyjnë vetëm në një zyrë - OSSH - e cila është përgjegjëse për të ridrejtuar kërkesat e tyre brenda vendit dhe për t'u ofruar atyre më shumë shërbime nga një pikë e vetme.;
• Ai fuqizon bashkitë të përmirësojnë cilësinë e shërbimeve administrative, të monitorojnë ekzekutimin e shërbimeve, të shkurtojnë kohën e ekzekutimit, të rrisin transparencën në ofrimin e shërbimeve G2C dhe G2B (qeveri ndaj biznesit).
• Ajo u siguron qytetarëve mundësi shtesë për ndjekjen e ekzekutimit të shërbimit, sigurimin e feedback-ut dhe marrjen e shërbimeve me cilësi më të lartë në një kohë më të shkurtër.
Qëllimi dhe Fusha e Projektit T'u mundësojë 50 bashkive shqiptare që të ofrojnë shërbime publike për qytetarët dhe bizneset sipas modelit Zyra me një Ndalesë. Projekti mbështet NJQV-të në zbatimin dhe operacionet e OSS përmes: i) Mbështetjes për ndryshimin organizativ; ii) Mbështetje për BPR dhe përhapjen e praktikave më të mira administrative; iii) Mbështetje për menaxhimin dhe trajnimin e ndryshimit; etj. Projekti dha OSSIS që menaxhon Front Office dhe drejton operacionet Back-Office të bashkive përmes skemave llogjike Përfitimet për Bashkitë KOHA DHE Distanca - i) Ofrimi i shërbimeve sa më afër publikut në njësitë administrative dhe të qeverisjes vendore; ii) Ulja e kostove dhe kohës për qytetarët dhe bizneset; iii) Ndikimi në mjedis; iv) Ndikimi i PBB-së lokale; etj. AKSESI - Aksesi në të njëjtat shërbime në çdo pikë OSS për të gjithë qytetarët dhe bizneset PROCEDURAT ADMINISTRATIVE - i) Proceset e Thjeshta dhe të Standardizuara; ii) Përmirësimi i cilësisë së ofrimit të shërbimeve; iii) Përmirësimi i përshtatjes afatmesme; etj. TRANSPARENCA - i) Ndjekja dhe dukshmëria e aplikacionit; ii) ndikimi anti-korrupsion; iii) Matja e performancës; iv) Vlerësimi i performancës; v) Nxjerrja në pah e qafës dhe optimizimi; vi) Përdorim më i mirë i burimeve njerëzore; etj.
Aktivitetet kryesore të projektit
Aktivitetet kryesore të kryera në kuadrin e projektit përfshijnë ato vijuese :
Aktivitetet si nënkontraktor i ikubINFO shpk
• Kryerja e analizave të biznesit, modelimit dhe dizajnit të nivelit të lartë të sistemit që siguron ndërveprimin dhe integrimin midis sistemeve dhe shërbimeve të ofruara për qytetarët nga Qeveria Lokale dhe Qendrore
• Garantimi i sigurisë, sigurimit të cilësisë dhe pajtueshmërisë me standardet, rregullat dhe rekomandimet ndërkombëtare në aspektin e sigurisë së të dhënave dhe mbrojtjes së të dhënave personale.
• Puna në përgatitjen e procedurave teknike dhe administrative në konsultim të ngushtë me aktorë të ndryshëm.
• Testimi i skemave llogjike për më shumë se 70 procedura të ndryshme administrative në 47 bashki.
• Trajnimi i stafit të bashkisë (zyra e përparme dhe e pasme) në përdorimin e OSSIS në 47 bashki.
• Përkrahja e stafit të komunës në procesin e drejtpërdrejtë në 47 komuna.
Aktivitetet si nënkontraktor të IP3:
• Kryerja e Analizave të Biznesit të më shumë se 70 shërbimeve administrative dhe përgatitja e informacionit për shërbimet.
• Përgatitja e rrjedhave përkatëse të punës për secilën procedurë në 15 bashki.
• Përgatitja e manualit të procedurave administrative për 15 bashki.
• Mbështetja e 50 bashkive në zbatimin e menaxhimit të ndryshimeve në ofrimin e shërbimeve administrative