Projekt / 02

STAR2 - Konsolidimi i Reformës Territoriale. Vlerësimi i ofrimit të shërbimeve lokale dhe ri-organizimi pilot i shërbimeve të zgjedhura

.

Përshkrimi i hollësishëm i projektit
Projekti siguron mbështetje teknike intensive për Bashkitë në vlerësimin, riorganizimin, përgatitjen e planeve të veprimit, ndërtimin e standardeve dhe monitorimin për përmirësimet e ofrimit të shërbimeve. Objektivat kryesore të detyrës janë:
•Për të kryer një vlerësim gjithëpërfshirës të sfidave kryesore dhe modeleve të problemeve (ligjore, standarde, teknike, menaxheriale dhe financiare) 61 Bashki po përballen me ofrimin e shërbimeve publike
•Për të hartuar dhe zbatuar një afrim të riorganizimit të shërbimit, në 3 Bashki
Qëllimi i Projektit  Sigurimi i një vlerësim gjithëpërfshirës mbi sfidat kryesore dhe modelet e problemeve me të cilat përballen Bashkitë me ofrimin e shërbimeve publike, në 61 Bashki, dhe prezantoni opsione për riorganizimin e shërbimeve me qëllim të përmirësimit të ofrimit të shërbimeve në nivelin lokal
Objektivi i këtij vlerësimi të qeverisjes lokale ka qenë:
•Identifikimi i boshllëqeve dhe kufizimet të mundshme në zbatimin e politikës lokale;
•Zbulimi i nevojave specifike të zhvillimit të kapaciteteve dhe të monitorimi i rezultateve e përpjekjeve për zhvillimin e kapaciteteve;
•Formulon plane ndryshimi dhe kërkon ndihmë nga donatorët ose kolegët për përmirësimin e aspekteve specifike të qeverisjes lokale;
•Jep një llogari objektive të arritjeve të udhëheqësve lokalë të zgjedhur (veçanërisht në kohën e rizgjedhjeve), dhe kështu ndërton një llogaridhënie
Aktivitetet kryesore të projektit
Aktivitetet kryesore të kryera në kuadrin e projektit përfshijnë ato vijuese :
Përgatitja e Metodologjisë së Vlerësimit and tools dhe mjeteve që përfshijnë përgatitjen e 14 pyetësorëve me gjithsej 572 pyetje dhe Formularët e Pyetjeve të Intervistave
Sigurimi i Integritetit dhe Cilësisë së të Dhënave në lidhje me të dhënat e mbledhura në terren ose nga kurset e Qeverisë Qendrore.
Kryerja e analizave të të dhënave duhet të mbështesë përgatitjen e 61 Raporteve Individuale të Vlerësimit
Menaxhimi i Cilësisë dhe Mekanizmat Rishikues të Sigurimit të Cilësisë që përfshinë:
a) Menaxhimi i Cilësisë - Përmes përdorimit të një serie mjetesh Smart ICT Services ka siguruar kontrollin e cilësisë dhe integritetin e të dhënave të mbledhura dhe të analizuara.
b)  Sigurimi i Cilësisë Smart ICT Services ka krijuar procedura dhe infrastrukturë që mbështesin aktivitetet e sigurimit të cilësisë
c) Cilësia organizative është zbatuar me sukses përmes përgatitjes dhe zbatimit të procedurave dhe udhëzimeve të paracaktuara dhe mekanizmit të Monitorimit.