Projekt /01

PLGP - Instalimi, Trajnimi dhe Prokurimi i Shërbimit për Gjashtë (6) Bashki të aplikacionit GIS

Përshkrimi i detajuar i projektit
Projekti siguron Aplikim të Bazuar në Web për GIS për Administrimin e Regjistrave të Territorit dhe instalimin e tij në gjashtë (6) bashki Shqiptare (Korçë, Elbasan, Fier, Berat, Kamëz dhe Lushnje), dhe trajnim, asistencë teknike dhe mbështetje, si pjesë e Projekti i Planifikimit dhe Qeverisjes Lokale (PLGP) në Shqipëri, financuar nga Agjencia Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID).
 The objective is to :
a) Krijoni një Regjistër Dixhital të Territorit që do të mbështesë komunat në administrim më të mirë të tatimit të pronësisë
b) Identifikim dhe krijim në bazën e të dhënave Web-GIS , identifikuesit e kërkuar për lidhjen e informacionit gjeografik me bazën e të dhënave të programit tatimor
c) Krijon funksionet e nevojshme për të identifikuar dhe menaxhuar ndërtesat duke përdorur informacionin nga baza e të dhënave të programeve tatimore. P.sh. Gjen ndërtesat ku nuk paguhet taksë, gjeni ndërtesat që nuk janë të lidhura me programin e taksave, etj
Lloji dhe ku konsistojnë shërbimet e ofruara
Aktivitetet kryesore të kryera në kuadrin e projektit përfshijnë ato vijuese :
Analizon çdo informacion ekzistues gjeografik.
Përcakton procedurat e kërkuara për ta bërë këtë informacion të disponueshëm për aplikacionin Web-GIS
Përcakton një skemë të përshtatshme të bazës së të dhënave për aplikacionin Web-GIS
Mbështet specialistët e qeverisjes vendore për të përpunuar informacionin ekzistues gjeografik për përfshirje në aplikacionin Web-GIS .
Trajnon dhe mbështet specialistët e qeverisjes vendore në mbledhjen e të dhënave dhe ngarkimin në aplikacionin Web-GIS
Përgatitja e procedurave për kontrollin e cilësisë së të dhënave