Shërbim konsulence

 • Strategjitë përpunueseVendosja e një strategjie është thelbësore për të siguruar funksionimin e suksesshëm të organeve të administratës publike/private. Sidoqoftë, strategjitë ekzistuese të IT-së, shpeshherë janë të pakënaqshme ose mund të mos ekzistojnë as në formë të shkruar një strategji e tillë është shumë e vështirë për tu ndjekur dhe implementuar.

Me zbatimin e menaxhimit strategjik, organizatat aftësohen në implementimin e strategjive të tyre dhe gjithashtu ruajnë arritjet e tyre, duke siguruar përmirësim të vazhdueshëm të efikasitetit. Ne suportojmë klientët tanë duke përdorur një metodologji planifikimi dhe kontrolli , bazuar në një sistem të balancuar objektivash dhe indikatorësh ,të përshtatur posaçërisht për çdo klient. Ne I kushtojmë vëmendje të veçantë:

 1. Një vlerësim I saktë I nevojave;
 2. zhvillimin e vizionit për të ardhmen e sistemit, qeverisjen dhe konceptin teknik dhe gjithashtu identifikimin e elementëve thelbësore;
 3. përpunimi I planit të veprimit;
 4. përcaktimin e kërkesave kryesore në lidhje me investimet dhe burimet e nevojshme që do të përdoren;
 5. realizueshmëria praktike dhe financiare;

Shërbime këshillimi në lidhje me IT:Shërbimet tona të shërbimit në lidhje me IT mbulojnë pothuajse të gjitha fushat e shërbimit dhe funksionimit të sistemit të IT-së. Gama e gjerë e përvojës praktike e përfituar nga ekspertët tanë, siguron që shërbimet e IT-së mund të jenë të suksesshme si nga biznesi, ashtu dhe nga perspektiva e IT-së.

Në projektet e zhvillimit të IT-së, ne sigurojmë shërbime konsulencë duke filluar me konceptin deri në instalimin e sistemit. Në fazën e planifikimit, kjo kryesisht nënkupton hartimin e konceptit dhe specifikimin e kërkesave teknike; elementët më të rëndësishëm te implementimit janë sigurimi I kualitetit të produkteve dhe proçeseve, testimeve, shpërndarja e sistemit, përgatitja për mirëmbajtje, suporti për vendosjen e sistemit dhe trajnimet përkatëse

Auditimi I sigurisë së informacionit:Ky portofol shërbimesh I zhvilluar nga Smart ICT Services, siguron që autoritet private dhe publike do të përmbushin të gjitha detyrimet në lidhje me sigurinë e informacionit. Ekspertët tanë përgatisin emërimin e personit përgjegjës për sigurinë e sistemit të IT-së, elaborojnë si strategjinë ,ashtu dhe politikën e sigurisë së IT-së. Në mënyre për të ofruar një shërbime me kualitet të lartë, metodologjia jonë e punës është përshtatur me nevojat e klientit.

Metodologjia e Auditimit përmban:

 1. Vlerësimin e nivelit aktual të sigurisë së IT-së
 2. analiza e boshllëkut të ndryshmeve midis situatës aktuale dhe asaj detyruar nga ligji, identifikimi I aktiviteteve që janë të nevojshme për të arritur nivelin e dëshiruar të sigurisë së IT-së(detyra, afate kohore, përgjegjësi, burime)
 3. Analiza përgatitore gjithashtu përfshin:
 4. Rishikimi dhe vlerësimi I portofolit ekzistues të kontratave IT.
 5. Zhvillimin e kontratave të tipit SLA
 6. Përpunimi I planit të rikuperimit
 7. Identifikimi I risqeve të IT-së
 8. Vlerësimi I sistemit mbështetës të IT-së

Pas ekzaminimit të statusit aktual ekspertët tanë përgatisin emërimin e personit I cili do të jetë përgjegjës për sigurinë e IT-së duke elaboruar përshkrimin e punës dhe duke mbështetur proçedurën e përzgjedhjes. Në fazën e parë, ne propozojmë strukturën kryesore të strategjisë për sigurimin e IT-së dhe metodologjinë e punës. Metodologjia e punës është e njëjta si në rastin e elaborimit të strategjisë për sigurimin dhe politikat e IT-së. Gjatë proçesit të auditimit ne I kushtojmë vëmendje të veçantë sigurimit te kualitetit për dokumentacionin e përpunuar.